INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW

Podstawa prawna: Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888, ze zm.).


   

1. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

opakowania znaczenie oznaczeń

2. Informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi 

W celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich frakcje: 

ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK) 

ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL) 

ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY 

ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA 

ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONIKI PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI) 

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe  należy oddawać z podziałem na frakcje (zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) w zlokalizowanym najbliżej, utworzonym przez gminę punkcie zbierania (pojemniki do selektywnej zbiórki) lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje o lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy.

3. Informacje dotyczące dostępnych systemów zwrotu, zbierania, odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest: 

w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, które są ustawowo zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady. 

w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK (punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej. 

check Dodano produkt do porównania